صور تا

صور . رباعی شماره ۲۶۲: تا در دل من صورت آن رشک پریست

2022-12-05
    كتاب لغتي الصف الثاني متوسط ف 1
  1. بعد از
  2. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول