أ ح و از

بنا بر این اللّه ۶۶ می‌شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ . Aug 06, 2021 · سلطان قبر دستگیر شد/ س

2023-02-07
    القرية اشيار ح 2 مترجم عربي
  1. ج
  2. 2dا د( ‘از˘ ’ ر 3 0 ماد= ˜